کاسوواری ( بز مرغ )

مرغ درشت هیکلی که فقط از امو و شترمرغ کوچکتر است و در جنگل های استرالیا و جزایر پاپوا زندگی می کند و خوراکش میوه و جانوران کوچک است. در هر پا سه چنگال بسیار تیز دارد که باعث شده است لگدی مرگبار داشته باشد.