خانم آنامارتین

این زن فیلادلفیایی، در روز 18 مه 1957، در سن 69 سالگی آتش گرفت. فقط دست و پایش سوخته بود و عجب آنکه تنه و کفش هایش سالم مانده بود.