طولانی ترین پلکان

پلکان خدماتی راه آهن متکی به سیم نقاله ( تله فریک ) نیسنبان ( در سوئیس )، با 11،674 پله، تا ارتفاع 2،365 متری صعود می کند.