کوچک ترین اتحادیه

اتحادیه کارگران پشم چین شفلید با فقط 13 عضو، کوچک ترین اتحادیه کارگری در جهان می باشد.