دراز ترین پل سرپوشیده

درازترین پل سرپوشیده جهان، بر روی رودخانه سنت جان در شهر هارتلند در کانادا واقع شده که 390/8 متر طول دارد و در 1899 احداث گردید.