بزرگترین جزیره جهان

بزرگترین جزیره جهان گروئلند است که 2142700 متر مربع وسعت دارد .