اولین تیراژ یک میلیون

اولین روزنامه ای که موفق گردید به تیراژ یک میلیون نسخه دست یابد، لو پتی ژورنال ( Le Petit journal ) چاپ پاریس است که در سال 1886 هنگامی که قیمت آن 5 سانتیم بود به این مرز رسید. روزنامه انگلیسی دیلی میل (Daily Mail ) موفق شد در 2 مارس 1900 به این حد نصاب دست یابد.