دوقلو های بهم چسبیده

اولین دو قلو های بهم چسبیده که یکی از اعضای بدنشان بهم چسبیده یا مشترک است ، در تاریخ ، ماری و آلیزا چالکورسنت هستند که در 1550 در بیندن انگلستان بوجود آمدند و سی و جهار سال عمر کردند.
دو قلو های بهم چسبیده مشهور ، سیامی چانک و اونک بانکر ، روز 15 آوریل 1811 در سیام از مادر زاییده شدند. اینان با خواهران ساراوآدلائیدمیتس ازدواج کردند و از آنان صاحب 10 و 9 فرزند شدند و روز 17 ژانویه 1874 در 62 سالگی بفاصله سه ساعت از یکدیگر بدرود حیاط گفتند