نزدیکترین فاصله با خورشید

سفینه کاوشگر خورشیدی به نام هلیوس بی ساخت مشترک امریکا ـ آلمان غربی، در 16 آوریل 1976 در فاصله 43/4 میلیون کیلومتری از خورشید قرار گرفت، و این نزدیک ترین فاصله ای است که یک سفینه اعزامی از کره زمین به آن دست یافته است.