بزرگترین ماهی ها

بزرگترین ماهی ها کوسه ماهی است که 13.7 متر طول آن است در نواحی گرمسیری آتلانتیک اقیانوس اطلس نمونه کوسه ماهی را یافتند که 28 تن وزن داشت و 18 متر طول قد آن بود .