گرانبها ترین سگها

گرانبهاترین سگ جهان سگی بود بنام – کولو لو یام – است که در سال 1956 هنگامی که سه سال از عمرش می گذشت ده هزار و پانصد لیره ارزش داشت .