درازترین دیوار

دیوار بزرگ چین که در دوران فرمانروایی چین شی هوانگ تی ( 246 تا 210 قبل از میلاد ) بنا گردید با 3،460 کیلومتر طول دیوارهای فرعی و انشعابات دیگر، درازترین دیوار در جهان است و 8/9 متر پهنا دارد و ارتفاع آن در قسمتهای مختلف بین 5/4 تا 12 متر در نوسان است. قسمتی از این دیوار در ژوئیه 1979 تخریب شد تا راه برای سدی در منطقه هموار گردد.