سریع ترین اتومبیل موشکی

دراتومبیلی موسوم به ثراست اس.اس.سی (Thrust SSC ) ، دوموتورموشکی (شبیه موتور هواپیمای جت ) نیروی محرکه آنرا تأمین می کند. دریک آزمایش سرعت درمسافت یک مایلی (معادل 1/6 کیلومتر) که دراکتبر1997درایالت نوادا (درآمریکا )انجام گرفت، این اتومبیل به سرعت 1277/985 کیلومتردرساعت دست یافت. این اولین باراست که یک وسیله نقلیه زمینی ازسرعت صوت فراتر میرود. اتومبیل موشکی اکسیژن که نیروی محرکه آن را موشکهای تعبیه شده در آن تأمین می کنند فدر 15 فوریه 1981 در یک آزمایش سرعت روی دریاچه یخ زده ای در ایالت نیویورک در امریکا به حد نصاب 399 کیلو متر در ساعت برسد.