کنت، اریک مگنوس آندرئاس هری ستنبوک

( نویسنده و نجیب زاده انگلیسی، 1895 ـ 1860 ) در اثر خشم ناشی از مستی با سیخ بخاری به دوستش حمله کرد، امّا خودش توی بخاری افتاد و سوخت.