بزرگترین کشتی رودخانه پیما

کشتی رودخانه پیمای می سی سی پی کوئین (Mississippi Queen) که از 25 ژوئیه 1976 وارد خدمت شد و مسیرش رودخانه می سی سی پی در امریکا است ، با 116 متر طول ، بزرگترین کشتی رودخانه پیما در جهان محسوب می گردد.