بزرگترین قله کوه

بزرگترین قله کوه در هیمالیای خاوری واقع شده است و بنام اورست 8840 متر از سطح زمین ارتفاع دارد . این قله بنام سر جرج اورست بازرس کل انگلیس در هندوستان نامیده شده است. کسانیکه نخستین بار بر این قله صعود کردند و به نوک آن رسیدند ، بترتیب عبارت بودند از : ادموند هیلاری ، اهل نیوزیلند 33 ساله . شریا تنزینگ نورکاری 39 ساله.