کوتاه ترین نام خانوادگی

کوتاه ترین نام خانوادگی در میان ملل جهان 0( اُ ) است که در کشور کره بسیار متداول می باشد.