عجیب ترین پستاندار

عجیب ترین پستان داران روی زمین کانگورو ها هستند که بطور متوسط 2.64 متر قد دارند ، وزن آنها بالغ بر 90 کیلوگرم است . کانگورو بهنگام خطر در هر خیز 3.20 متر راه میپیماید. با این همه یک نوع کانگورو قرمز وجود دارد که تا 12.8 متر میتواند بپرد . همانطوریکه میدانیم این حیوان میتواند نوزادان خود را در شکم مدتها حفظ کند.