آلبرت اینشتین ( 1955 ـ 1879 ) فیزیک دان آلمانی

پدر و مادرش بیم آن داشتند که مبادا فرزندشان عقب افتاده باشد زیرا تا 9 سالگی قادر به تکلم صریح و سریع نبود و بعدها نیز در پاسخ هر سئوال بسیار تفکر و تعلل می کرد. در دروس دبیرستانی هم، به استثنای ریاضیات، کارنامه بسیار بدی داشت به طوری که بارها مسئولین دبیرستان از او خواستند که مدرسه را رها کند و دنبال کار دیگری برود. یک سا ل هم پشت کنکور انستیتوی پلی تکنیک زوریخ ماند. پس از فارغ التحصیلی از این دانشکده هم پیدا کردن شغل ثابت برایش مشکل بود. در همین دوران بود که او روی فرمول های " فرضیه نسبیت " کار می کرد و بعدها با اثبات علمی آن جهان را به شگفتی واداشت.