بزگترین مروارید

بزرگترین مروارید دنیا 116 میلی گرم وزن دارد . این مروارید ناسفته است و بصورت طبیعی نگهداری می شود . اما بزرگترین مروارید سفته – پله گرینا – است که وزنش 7.22 گرم میباشد .