طولانی ترین بیهوشی

طولانی ترین دوره بیهوشی که در تاریخ پزشکی ثبت شده است به دختر هفت ساله آمریکایی بنام – آلن اسپورتیو – نسبت داده می شود ، وی پس از عمل آپاندیس در سال 1942 به حالت اغما افتاد و تا 15 سال بهوش نیامد.