سیاه و سفید

در سال 1970، هنگامی که پرستار بیمارستانی در آلمان غربی دوقلوهای خانم گرت باردام را به وی نشان داد خانم گرت غش کرد و از حال رفت. یکی از دو پسر پوست سفید و چشمهای آبی و موی بور و دیگری پوست نسبتاً مشکی و چشمهای قهوه ای و موی سیاه داشت.