کوچکترین سلول

سلولهای مغز در قسمت مخچه، با 0/005 میکرون طول، کوچکترین سلول در بدن انسان بشمار می آید.