بزرگترین منبع رود

بزرگترین منبع رود های جهان ، آمازون است که 2200 کیلومتر مکعب آب در اقیانوس می ریزد .