بزرگترین شرکت تعاونی مسکن

هالیفاکس با 8/84 میلیارد پوند ( معادل 13/4 میلیارد دلار ) درآمد درسال 1997 و 65 میلیارد پوند سرمایه ، بزرگترین شرکت تعاونی مسکن در انگلستان است .