نزدیک ترین پایان

پیتر گثین ( Peter Gethin ) از انگلیس، در مسابقه گراند پری ایتالیا در سال 1971، یک صدم ثانیه زودتر از رقیب سوئدی خود رانی پیترسون به خط پایان رسید.