سرطان زاترین ماده شیمیائی

پس از ماده شیمیایی نیتروبنزون,سیگار نیز یکی از سرطان زاترین موادی است که سالانه حدود 5000000 نفر را به کام مرگ فرو میبرد.