بزرگترین کارفرما

تعداد کارکنان شرکت راه آهن هند در سال 1995 به رقم 1،602،000 نفر رسید. سازمان خدمات بهداشت ملی در انگلستان در سال1995، 763،000 نفر را در استخدام خود داشت.