دورترین سیاره

طبق محاسبه ای که در سال 1982 انجام شد، فاصله منظومه شمسی ( شامل خورشید و 9 سیاره اصلی، 54 قمر و تعداد ستاره دنباله دار و سیارک ) با مرکز کهکشان راه شیری 28،000 سال نوری است. بر اساس جدیدترین محاسبات،قطر کهکشان ما ( کهکشان راه شیری ) 70،000 سال نوری است. در حال حاضر دورترین ستاره معادل 62،700 سال نوری با زمین فاصله دارد.