ادوارد موردیک

این مرد خوش قد و قامت دارای استعدادهای بسیار از جمله در رشته موسیقی بود. آنچه این اشراف زاده را ناخشنود کرده بود وجود یک صورت دیگر در پشت سرش بود و بطوری که گزارش شده این صورت یک دختر بود. گرچه این صورت دوم نمی توانست حرف بزند یا چیزی بخورد ولی می توانست بخندد یا فریاد بکشد،ضمن اینکه چشم ها نیز حرکت می کردند. او مصراً از پزشکان خواست تا این " همزاد شیطانی " را با عمل بردارند ولی هیچ پزشکی حاضر به این کار نشد. موردیک در 23 سالگی دست به خودکشی زد.