گاو هوانورد

بهترین رکورد پرواز بین چهار پایان متعلق به گاوی به نام فان اهل ایالت آیووا در امریکا است. روز 9 می 1962 گردباد شدیدی فان را از زمین بلند کرد و به آسمان برد و او یک کیلومتر آن طرف تر به آرامی در چراگاه مجاور فرود آمد. در این چراگاه فرصتی نیز پیدا شد تا با یک گاو نر جفت گیری کند و صاحب فرزندی شود. 5 سال بعد، در ژانویه 1967 فان مشغول چرا بود که گردباد دیگری مجددا او را به پرواز درآورد و مسافران یک اتوبوس که در آن حدود بودند به وضوح پرواز ماهرانه فان و فرودش بر 4 پا را از نزدیک نظاره کردند. این گاو هوانورد در 25 ژوئیه 1978 مرد.