بیشترین تعداد بیمارستان

چین با 60،783 بیمارستان در پایان 1994، دارای بیشترین تعداد بیمارستان در جهان است.