سریع ترین حیوان جنگل

تیزروترین حیوان جنگل پلنگ است که ظرف یک ساعت 145 کیلومتر طی می کند.
در جریان آزمایشهایی که در سال 1939 در لندن انجام شدسرعت متوسط پلنگ70.8 کیلومتر بر ساعت تعیین گردید . در صورتی که اشب های مسابقه بیش از 69.6 کیلومتر در ساعت سرعت متوسط ندارند.