کوچکترین دوچرخه دو نفره

"ژاک پویو فرانسوی کوچکترین دوچرخه دونفره (Tandenدارای دو زین ودو رکاب )را که فقط 36 سانتی متر طول دارد ساخته و همراه همسرش ،دو ترکه سوار آن می شوند. "