درازترین آبراهه

طویل ترین آبراه قابل کشتیرانی، آبراهه درون ـ قاره ای بین کانادا و امریکا است که 10،682 کیلومتر ( معادل 6،637 مایل ) طول آنست . این آبراهه دریای بوفورت ( در شمال کانادا ) را به خلیج مکزیک متصل می سازد.