جوان ترین پادشاه

سلطان موسواتی سوم (Mswati III ) پادشاه کشور افریقایی سوآزیلند، هنگامیکه در 25 آوریل 1986 تاج گذاری کرد، 18 سال و 6 روز سن داشت.