نزدیکترین فاصله با زمین

جیمزاسکات ( اهل امریکا) در 9 دسامبر 1994 سیارک 1994XM را 14 ساعت قبل از اینکه در فاصله 100،000 کیلومتری زمین قرار گیرد، ردگیری و کشف کرد.