نزدیکترین ستاره

در میان ستارگان ، نزدیکترین آنها ستاره بسیار کم نور پروکسیمای قنطورس است که در سال 1915 کشف شد و فاصله اش با زمین 22/4 سال نوری است . نزدیکترین ستاره ای که با چشم غیر مسلح در نیمکره شمالی قابل رویت است ، ستاره آلفای قنطورس موسوم به رجل قنطورس است که فاصله اش 35/4 سال نوری می باشد . این ستاره حدود سال 1752 توسط نیکولاس دالاکلی کشف شد .