چین شمالی ( 1879 ـ 1876 )

سه سال پیاپی خشکسالی سبب بروز قحطی شد که زندگی حدود 70 میلیون چینی را دگرگون ساخت. توده مردم به بردگی و قتل و آدم خواری افتادند. بچه ها را در بازارها به عنوان غذا می فروختند . برای تدفین جنازه ها گورهایی می کندند که به " گودال های 10 هزار نفره " معروف شده بود . بخاطر انزوای سلسله منچوتا یک سال بعد کوچکترین خبری از این مصیبت به دنیای غرب درز نکرد. حتی درآن زمان هم، موانع طبیعی و سیاسی تلاش های امدادگران را بلا اثر می ساخت . در این مصیبت بین 5/9 تا 13 میلیون نفر جان باختند.