چارلز لم ( مقاله نویس و نقاد انگلیسی )

هنگامی که از او سئوال شد چگونه اینطور عاشقانه پیپ می کشد،جواب داد "برای این کار زحمت بسیار کشیدم، همان طوری که برخی برای دست یابی به خصایل نیکو زحمت می کشند. "