آیزادورا دانکن

( رقاص امریکایی، 1878 ـ 1927 ) هنگامی که در اتومبیل سوار بود شال گردن بلندش به چرخ عقب اتومبیل گیر کرد و گردنش شکست و خفه شد.