بزرگترین مصب رود

بزرگترین مصب رود دنیا ریو مادریا 3500 کیلومتر است که از بولیوی سرچشمه می گیرد و به آمازون می پیوندد .