اولین راه پیمایی در فضا

سرهنگ دوم آلکسی لئونف ( متولد 20 مه 1934 در شوروی ) یا سفینه وسخود 2 در 18 مارس 1965 .