وزن پرندگان

رکورد وزن پرندگان را بوقلمونی در کالیفرنیا شکست ، این پرنده 24.9 کیلوگرم وزن داشت.