طولانی ترین خشکسالی

طولانی ترین دوره خشکسالی متوالی حدود 400 سال است که در صحرای آتاکاما در شیلی رخ داده است .