الکساندر " سامسون " زاس ( شوروی، سال 1924 )

دختر بچه ای به وزن حدود 45 کیلو با سرعت 70 کیلومتر در ساعت از دهانه یک توپ شلیک می شد و سامسون او را در هوا می گرفت ( با توجه به وزن و سرعت حرکت دختر، می بینیم که نیروی حاصله بیش از 1000 کیلو است ).