بالاترین رکورد سرعت با دوچرخه

بالاترین رکورد سرعت با دوچرخه 268/83 کیلومتر در ساعت و متعلق به فرد رامپلبرگ اهل هلند است که در 3 اکتبر 1995 به آن دست یافت . محل رکوردگیری درایالت یوتا ( در آمریکا ) بود و او طی این رکوردگیری ازمزیت خلأ حاصل ازاتومبیلی که پیشاپیش او در حرکت بود، سود جست .