درازترین سوسیس

فروشگاههای گوشت ام اندام و شرکت جی. ام. اشنایدر در شهر کیچنر ( ایالت اونتاریو در کانادا )، در سال 1995 مشترکاً سوسیسی به طول 3/46 کیلومتر درست کردند.