بلندترین جراثقال سیار

جراثقال 810 تنی مارک روزن کرانزک 10001 بلندترین جراثقال سیار در جهان است. قدرت بالابری ( حداکثر وزن بار ) آن 984 تن و طول بازوی متحرک آن 202 متر است.