کوچک ترین تخم پرنده

کوچکترین تخم از آن مرغ مگس خوار است . تخم این پرنده به مروارید شبیه است و 14 میلیگرم وزن دارد .